Islám versus náboženství

8. 02. 2015 15:33:05
Hned na úvod svého blogu chci vytáhnout téma, které považuju za naprosto zásadní pro celou problematiku islámu v Evropě: do nekonečna probíranou a obhajovanou svobodu náboženství. Všechny nás hezky učili, že islám je "monoteistické náboženství založené na učení proroka Mohameda...", a nejen muslimové, ale i jejich horliví zastánci se velice často ohánějí tím, že každý člověk má přece právo praktikovat své náboženství. Problém s tím vším je jediný: islám na tu definici náboženství tak úplně nesedí.

Je to vlastně záhada. Automaticky spojovat s islámem právo šaría jsme si přece zvykli skoro všichni. Fakt, že islám má určitá výrazná sociální pravidla (zahalování žen na veřejnosti), lze také jen těžko přehlédnout. A v západní a severní Evropě už s islámem a jeho požadavky mají zkušenosti opravdu bohaté, takže kde se bere ta neochota novinářů a vrcholných politiků, a v neposlední řadě i široké veřejnosti (!!!), zabývat se skutečnou podstatou islámu?

Ráda bych tu intelektuálně rozpitvala definice náboženství, ale kromě toho, že nejsem intelektuál ani věřící, tak bychom tu jen nad tím množstvím definic seděli půl dne. Pouze odkážu na wikipedii, a osobně se omezím na naprosto laický "externí" pohled: náboženství je pro mě především duchovní záležitostí, vírou v Boha, v něco "nad námi"... též příslušnost k církvi a dodržování jejích pravidel a zvyků.
Evropa si však zdárně prošla sekularizací, "zesvětštěním", tedy výrazným zmenšením či oddělením vlivu církve na řízení státu a chod společnosti. Nechci se hádat do jaké míry, chápu, že členové křesťanských komunit na to zaručeně budou nahlížet jinak; já jakožto člověk, který má v okolí jediného křesťana, který svou víru nikterak netahá ani do svých přátelství, ani obrazně nepohlavkuje za prohřešky proti ní, to opravdu vnímám tak, že jako ateistka v demokratické společnosti se s vírou v Boha nepotkávám, pokud vyloženě nechci (občas ano, a ráda). Beru to tak, že náboženství v naší společnosti skutečně JE osobní záležitostí každého člověka, který ho vyznává.

Jak to bere islám? Ačkoliv jsem to původně nechtěla dělat, kvůli obrovskému rozsahu článku, možná následující souhrn citací bude výstižnější, než nějaké moje osobní úvahy.

"(Vyznávám, že) Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží".
- tzv. šaháda, vyznání víry, jeden z pěti pilířů islámu. Těmito slovy se člověk hlásí k islámu a opakuje je i při modlitbách.

Pro pochopení dalšího textu je nezbytná jedna věc: muslimům je výslovně přikázáno následovat Alláha a proroka Mohameda. Toto je ustanoveno přímo v koránu a navíc v mnoha verších. Namátkou:

33:36 - A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.

3:131, 3:132 - A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící, a poslouchejte Boha a posla, snad dostane se vám slitování.

33:21 - A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

4:14 - Kdo však neposlechne Boha a posla Jeho a překračuje omezení Jeho, tomu Bůh dá vstoupit do ohně a tam nesmrtelný bude - a pro něj určen je trest zahanbující.

Verš 33:21 stojí za zmínku ještě z jednoho zásadního důvodu. Muslimům je skutečně přikázáno poslouchat nejen korán, zjevení Alláha, jinak také dokonalé a po všechny časy neměnné (!) slovo boží; je jim podle zmíněných veršů přikázáno také následovat posla, proroka Mohameda. Závazným textem proto není jen korán, ale také příklad života proroka Mohameda a jeho výroky, tzv. sunna, která je v písemné formě ve sbírkách hadísů. Hadísů je obrovské množství; za zásadní jsou považovány například sbírky Sahíh al-Buchárí, Sahíh Muslim nebo životopis proroka Sunan Abu Dawud (hadísy sahíh jsou správné, důvěryhodné a nelze jim nic vytknout). Všeobecný konsensus muslimských učenců zní, že kdo následuje pouze korán a nikoliv hadísy, je nevěřícím. Pro zajímavost, obě uvedené sbírky hadísů neuznává šíitská větev islámu.

Nyní se pojďme podívat, co všechno tedy islám, ať už prostřednictvím Alláha nebo proroka, nařizuje, a v jakých oblastech.

Korán 4:34 - Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody!

Ishákova síra 969 - On (Mohamed) řekl: Ženy se nesmí dopustit cizoložství nebo se vůči ostatním sexuálně projevovat. Pokud takto činí, budou umístěny do oddělené místnosti a lehce zbity. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na stravu a oblečení.
Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat.
(síra či v originále Sirah Rasul Allah je označení různých tradičních životopisů proroka Mohameda.)

Podtržené části textu velice dobře naznačují, co stačí k "neposlušnosti" ženy v islámu: v podstatě jen osobní názor či dojem manžela. Pro zajímavost, existuje velmi milé video, které vysvětluje, jak to s tím bitím žen v islámu je. Vřele doporučuji.

Je nutné zmínit jeden častý argument: ano, v koránu jsou samozřejmě i verše, nařizující mírnost a spravedlnost, a to nejen vůči ženám. Protichůdných míst je ostatně v koránu více, a ano, existuje systém anulování dřívějších veršů pozdějšími, na který se často odkazuje. Je ale důležité si uvědomit jednu věc: cokoliv je v koránu psáno, je zaznamenané slovo Alláha, a tudíž vždy souladu s jeho učením. Zachrání nějaký systém anulování ženu od jednání muže, které je v dané situaci nařízeno Alláhem i prorokem? Nejsem si tím úplně jistá. Prozatím však prosím přijměme pouze fakt, že bití žen a jeho zdůvodnění JE v textech islámu zakotveno, jedno jak. (Stejně jako další diskutabilní otázky.)

Korán 4:3 - Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům... berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.

"Ty, jimiž vládnou pravice" rovná se otrokyně, a může jich být neomezený počet. Zakotvení polygynie v koránu je dobře známé.

Abu Dawud 11, 2138, 2139 - Muáwijá řekl: Apoštole Alláhův, jak se máme ke svým ženám chovat a jak je opouštět? Mohamed odvětil: vstupujte na orbu svou kdy a jak chcete...

Sahíh Buchárí 7, 62, 121 - Pokud muž pozve ženu k sobě spát a ona odmítne, andělé ji budou proklínat až do rána.

Žádná vůle ženy, jen podřízení. Ponechám bez komentáře. Z jiného soudku - rozvod:

2:228 - A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.

- vše uvedené se dá shrnout pod rodinné právo, případně terminologií islámu, "práva manželů".

4:11 - A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. (...)
Dále velmi podobně 4:7 a 4:12, upravuje dědictví mužů a dědictví po manželce.

- dědické právo

Buchárí 3, 38, 508 - Mohamed řekl: "Unajsi, postav se před ženu tohoto muže a pokud se přizná k cizoložství, nech ji ukamenovat k smrti.

24:1 - Toto je súra, kterou jsme seslali a učinili závaznou; a seslali jsme v ní znamení jasná - snad se vzpamatujete.
24:2 - Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Boha a v den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.

5:38 - Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý.

- trestní právo

Ze sociální oblasti jsou velice významná hned tři témata. Ženy, nevěřící a segregace pohlaví. Ta sama o sobě, a její zakotvení v islámu, je velmi diskutabilní (byť praktikovaná) - pro informace odkážu na wikipedii. O tom, jak výrazně je definované rozdělení společnosti v islámu, ale svědčí následující texty:

Buchárí 1, 6, 31 - Během cesty na modlitbu, Mohamed prošel kolem skupiny žen a řekl: "Ženy, věnujte peníze charitě a nebožákům, protože jsem viděl, že většina lidí v pekle jsou ženy."
Ženy se zeptaly: "Proč tomu tak je?"
Odpověděl: "Jste příliš sprosté a neprojevujete svým manželům žádnou vděčnost. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci, nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy. Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohými z vás sveden na nesprávnou cestu."
Ženy odvětily: "Co přesně nám chybí v inteligenci nebo víře?"
Mohamed řekl: "Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen?"
Poté, co ženy potvrdily, že má pravdu, Mohamed prohlásil: "To jen dokazuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit, ani držet půst?"
Ženy řekly, že v tomto má Mohamed také pravdu.
Poté Mohamed pravil: "To jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství."

Jeden z nejhezčích (s velmi hořkou ironií) textů dokumentujících postavení žen v islámu.

Původní arabské slovo pro nevěřící je "káfir", a označuje člověka, který odmítá islám, nevěří v Alláha a odmítá nebo nevěnuje pozornost islámské verzi pravdy. Mezi "nevěřící" či "káfiry" patří i tzv. lid knihy - tedy křesťané a židé (!), dále buddhisté, polyteisté i ateisté a agnostici.

83:34-36 - Dnes však se nevěřícím posmívají ti, kdož věřili, a na pohovkách ležíce se rozhlížejí. Dostalo se nevěřícím odměny za to, co činili?

86:13-17 - Věru že toto je slovo rozhodné, a není řečeno jen žertem. Tito lidé věru strojí úklad, však já rovněž chystám lest! Jen poshov nevěřícím a krátký jim popřej odklad!

8:12 - A hle, Pán tvůj vnukl andělům: "Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!"

(Na tomto místě stojí za zmínku uvést trošku drsnější znění verše 8:12 v angličtině:
"I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike (them) upon the necks and strike from them every fingertip.")

8:13 - A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho . . . a Bůh je strašný ve svém trestání.

8:14 - Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící přichystán je trest ohně pekelného.
8:15 - Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády!
8:16 - A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo - a jak hnusný je to cíl konečný!
8:17 - Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

Ve světle verše 8:17 byla kosmetická úprava 8:12 asi zcela zbytečná.

3:28 - Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

33:61 - Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti
33:62 - podle zvyklosti Boží vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Boží změnu žádnou.
33:64 - Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen šlehající, v němž nesmrtelní budou navěky, a nenaleznou ochránce ani pomocníka žádného.

4:91 - A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.

- tolik k pravidlům života islámské společnosti.

3:130 - Vy, kteří věříte! Neživte se lichvou rozmnožujíce dvakrát zisk, nýbrž bojte se Boha, snad budete blažení.
4:161 - ...i za to, že brali lichvářské úroky, ačkoli jim to bylo zakázáno, a za to, že pohlcovali majetky jiných lidí podvodně. A připravili jsme pro ty, kdož mezi nimi nevěří, trest bolestný.

V islámu jsou zakázány půjčky na úrok. Důsledky pro moderní globální bankovnictví si asi málokdo z nás umí představit.

- finančnictví

Islám je známý i zákazem některých substancí a potravin, především alkoholu a vepřového masa.

5:90 - O you who believe! Intoxicants, gambling, al-ansab, and al-azlam (arrows for seeking luck or decision) are an abomination of Shaytan's (Satan's) handiwork. So avoid that in order that you may be successful.

Pro úplnost uvádím anglický text, protože český překlad "víno a hra majsir" mi přijde dosti nešťastný. Pro nevládnoucí angličtinou verš říká, že intoxikanty, hraní a šipky pro určení štěstí či rozhodnutí jsou dílem satanovým, a věřící by se jim měli vyhnout.

Kromě intoxikantů obecně je téma zakázaných látek dalekosáhlejší, než by se mohlo zdát na první pohled. V případě alkoholu se jedná nejen o jeho přímou konzumaci, tedy potravinářství, ale také o jeho použití například v chemickém či kosmetickém průmyslu; totéž platí o konzumaci vepřového masa, jehož zákaz je sice známý, ale má za důsledek mj. i to, že pro muslimy jsou zakázány farmaceutické přípravky s přídavkem želatiny (viz nedávná kauza v GB s vakcínou proti chřipce).

Na závěr ještě poznámka k halal masu:

5:3 - A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno jinému než Bohu, dále zvířata zardoušená či zabitá úderem, pádem či bodnutím rohu nebo zakousnutá divokou zvěří - kromě těch, jež jste očistili - a dále to, co bylo podřezáno na kamenech vztyčených.

Zvířata určená pro konzumaci muslimy jsou zabitá rituální porážkou dhabíha, více anglicky, a jedná se o podříznutí zvířat za plného vědomí, což je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Muslimům a židům je z tohoto zákona udělena výjimka.

- potravinářský, farmaceutický, kosmetický průmysl

Korán se navíc věnuje i tématice, kterou bychom v dnešním právu marně hledali.

4:24 - A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době - a Bůh je vševědoucí, moudrý.

Jak už bylo řečeno, "ty, jichž se zmocnila vaše pravice" jsou otrokyně nebo zajatkyně ve válce - které jsou, jak je předepsáno Bohem, mužům volně dostupné. Už jen třešničkou na dortu je fakt, že v druhé části verše se nenápadně skrývá schválení takzvaných dočasných manželství, při nichž je vypláceno věno, ale sjednávají se jen na pevně určenou dobu, a to i jen v rámci několika hodin. Přitom se nejedná o žádný exotický fakt, nýbrž o povolenou praktiku šíitské větve islámu; sunnité tento typ manželství odmítají, nicméně mají za legální jiný druh dočasného manželství, tzv. manželství misjár ("manželství na cesty"), typické vzdáním se části práv, např. společného bydlení manželů. Což je pro změnu praktika podle literatury běžná v tak "puritánské" zemi, jakou je Saúdská Arábie.

Už jen pro zajímavost, jak je to s otázkou ženské obřízky. Samotná ženská obřízka, dnes výstižněji "female genital mutilation", je podstatně starší zvyk než samotný islám, nicméně s islámem má své pouto. Zmiňuje ji i Reliance of the Traveller, manuál islámského práva, a pro zajímavost, podle knihy "Právo šaría pro nemuslimy" autora Billa Warnera je zde nesoulad mezi anglickým překladem a původním arabským zněním odstavce e4.3. Zatímco anglická verze zmiňuje "odstranění předkožky klitorisu (nikoliv klitorisu samotného, jak někteří mylně tvrdí)"; podle Warnera původní verze zní: "Obřízka je povinností (pro každého muže i ženu), jedná se o uříznutí části kůže u žaludu mužského penisu, ale obřízka u ženy znamená odříznutí klitorisu (to se nazývá hufád)."

Existuje i zakotvení obřízky v sunně, a též pro obě pohlaví:

Sahíh Muslim 003, 0684 - (...) Abú Musá poté řekl: "Za jakých okolností je koupel povinná?" Áiša odpověděla: "Zeptal ses správného člověka. Prorok řekl, že koupel je povinná tehdy, když je muž ve společnosti ženy a jejich obřezané genitálie se dotýkají."
(anglická verze zní rovněž "and the circumcised parts touch each other")

Říkat, že ženská obřízka je islámský zvyk, je tedy značně přehnané; říkat, že s islámem není spojená, ale také.

Posledním faktem, který pro úplnost uvést musím, ač rozebírat ho vskutku nechci, je zakotvení pohlavního styku s dětmi (!!!) v islámu, a to podle vzoru proroka Mohameda, který se s manželkou Aíšou oženil v jejích šesti letech, a pohlavní styk s ní měl v jejích devíti letech, což dokumentuje hned několik sbírek hadísů. Nezbývá než zopakovat verš 33:21: "A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný..."
Z
bytek si prosím domyslete sami.

Pro tuto chvíli mi však nejde o to, jaké nehoráznosti islám ustanovuje, třebaže to často nehoráznosti JSOU. K otázce "špatného kontextu", inu, pokud někdo dokáže některé zmíněné výroky převést do neškodného kontextu, a to i v rámci jakési historie, která ovšem má sloužit jako příklad i pro dnešní muslimy, zaslouží si přinejmenším Nobelovu cenu. Já osobně nevěřím, že "budou lehce zbity" se dá vysvětlit do jiného kontextu než právě zbití, ale kdo chce, může se o to pokoušet.

O co mi ale šlo především, to je ukázat pevné zakotvení rodinného a trestního práva, finančnictví a zásad fungování společnosti v základních a závazných textech islámu.
Tyto prvky jsou z islámu logicky neodstranitelné, a dostáváme se tím k zásadnímu problému: skutečně lze toto všechno směšovat a STÁLE tomu říkat náboženství, ve smyslu víry v sekulární společnosti...?

Podle mého názoru absolutně nikoliv.

Co s tím dál, toť otázka za všechny peníze. Ze všech úryvků nahoře totiž vyplývá ještě jedna zásadní věc: řada věcí v islámu je z principu neslučitelná se západními hodnotami a západním právem. Necháme-li stranou dětské sňatky, o kterých snad ani nemusí být řeč, tak jedním z nejkřiklavějších případů je halal maso, kde podřezávání jatečných zvířat bez omráčení odporuje legislativě o ochraně zvířat proti týrání. Jen tak pro představu - kdo se někdy říznul do prstu, a to jen těsně pod kůži, tak milimetr hluboko - umíte si představit bolest při prořezávání celého hrdla krávy? O tom, jak "rychlé a bezbolestné" tyto porážky jsou, si lze bohatě udělat představu na youtube, například tady. Fakt, že pro náboženské porážky existují v Evropě výjimky, je naprosto nepochopitelný a barbarský - čímž je mi líto, že se dotýkám VŠECH muslimů, ať sebemírnějších a také například univerzitně vzdělaných. Ale vzhledem ke svému oboru vzdělání (je mi podstatně bližší medicína, než religionistika) z tohoto názoru nemíním ustupovat ani o píď, a to ani pro jejich útlocit.

Podobně je to s otázkou islámského práva, které řeší jak manželství, tak provinění a tresty zcela odlišně, než právo evropské. Je to paradoxní, protože i dlouho před jakýmikoliv veřejnými požadavky muslimů jsou rodinné "soudy" to, co islámská společnost vnitřně potřebuje; a vznikají, bez ohledu na právo státu. I Česká republika má svou islámskou komisi pro rodinu, která uzavírá islámská manželství; a třebaže se hájí tím, že v ČR nemají tato "manželství" právní platnost, tak si musíme uvědomit, že v islámském světě zcela jistě závazná JSOU, a podle islámského práva by se měly řešit i jejich spory, rozvody či dědictví. Jinými slovy, už toto je nakročení k pořádným problémům, a to jsme na samém počátku; ve Velké Británii už to dávno "dotáhli" až ke skutečným šaríatským soudům. Kdybychom se kohokoliv zeptali, jestli je možné v demokratické zemi žít a rozhodovat podle dvojího právního řádu, odpověď by zněla "ne". Chyba, velká chyba.

Přitom si upřímně myslím, že islámské právo, byť v podobě práva rodinného, které se muslimům zdá relativně neškodné, bychom povolovat jednoduše neměli - rozhodně ne, pokud jím připustíme nerovné podmínky dědictví, teoreticky umožníme domácí násilí nebo dokonce otevřeme cestu ke zdravotnímu a citovému ohrožení dětí ortodoxně věřícím otcem. Celkově je to nejen pořádných pár kroků zpět ve vývoji Evropy, ale především popření skutečné rovnoprávnosti. Ateistka smí dědit rovným dílem, muslimka ne? Ateistka se může domácímu násilí bránit, kdežto muslimku necháme napospas jakýmsi "kulturním tradicím"? Vždyť toto je ukázkový příklad diskriminace, proti které Evropa jinak téměř až absurdně bojuje na všech frontách... Ale tady ji sama hrdě umožnila.

Pointou celého článku je jedna jediná věc, a předem se omlouvám, že ji řeknu natvrdo. Svobodu víry v jakéhokoliv boha by měl mít v Evropě každý, s tím naprosto souhlasím. Ovšem pokud se pod roušku "svobody náboženství" nenápadně připojí vlastní systém práva, požadavky na průmysl a přetvoření společnosti k většímu ohrožení žen a dětí, asi bychom tu "svobodu náboženství" měli velmi rychle přehodnotit. Nebo lépe řečeno: měli bychom přehodnotit to "náboženství".

Ve jménu svobody islámu - a v tom mluvme na rovinu, protože o žádná jiná náboženství tady ve skutečnosti nejde - ustupovat zavádění dvojího protichůdného práva v jednom státě je totiž, odpusťte, daleko za hranicí zdravého rozumu.

Na závěr si dovolím malé připomenutí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 9, podle kterého máme všichni právo nejen na svobodu náboženství, ale též na svobodu myšlení a svědomí.

A pokud z těchto dvou slov někoho v současné Evropě nemrazí, tak mě ano. Velmi.

Post scriptum:
Ne, nejsem ani odborník na islámské právo, ani teolog, arabista, orientalista ani jiný znalec. Jsem si ale jistá, že to minimum závěrů, které jsem si mezi citacemi dovolila, by z psaného textu odvodil snad každý absolvent střední školy.

Autor: Jana Němečková | neděle 8.2.2015 15:33 | karma článku: 39.70 | přečteno: 3938x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Jiří Turner

Nelíbí se vám kritika? Zvolte si jiný lid!

Jsme svědky toho, jak ze Strakovy akademie, z Hradu, ba i z Institutu Václava Klause zaznívají slova nespokojenosti s tím, co se děje v podhradí. Není-li možné vyměnit mezi volbami politiky, což takhle se pokusit vyměnit lid.

24.6.2019 v 12:12 | Karma článku: 21.70 | Přečteno: 623 | Diskuse

Karel Januška

Principy demokratického státu 2

Na Letné v akci Milion chvilek bylo nejčastěji slyšet heslo „Chceme nezávislou justici“. Tak se domnívám, že celá akce je organizovaná občany, kteří byli vychováni v totalitě.

24.6.2019 v 11:57 | Karma článku: 20.98 | Přečteno: 470 | Diskuse

Tomáš Flaška

Pohrdání demonstranty na Letné

Politik na úrovni by měl své odpůrce aspoň vyslechnout. To naši politici na to jdou jinak. Podívejme se na pár fotek ze včerejší demonstrace na Letné a k tomu pár komentářů našich politiků i k demonstracím minulým.

24.6.2019 v 11:07 | Karma článku: 27.93 | Přečteno: 1068 | Diskuse

Petr Šindelář

Neřešitelná chudoba zaměstnává úředníky státního aparátu

Aby po pádu režimu nezůstali bez práce, stát na úřadech zaměstnal bývalé kádrováky. Vymyslel jim sociální zákony a proti chudobě zavedl úředníkům složitý systém sociálních dávek. Místo toho, aby stát poslal chudinu pracovat...

24.6.2019 v 9:52 | Karma článku: 24.47 | Přečteno: 646 | Diskuse

Libor Popovský

Německo: Počet útoků nožem láme rekordy

Článek Soerena Kerna "Germany: Stabbings and Knife Crimes at Record High", který vyšel 28. února 2019, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.

24.6.2019 v 9:15 | Karma článku: 33.34 | Přečteno: 947 | Diskuse
Počet článků 22 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4580
Malé, hloupé, nenápadné... :) Jen předkládám myšlenky, nemám patent na absolutní pravdu.

Najdete na iDNES.cz